Home Biznes Białystok miejscem dialogu gospodarczego Wschodu i Zachodu Europy. Wschodni Kongres Gospodarczy już za miesiąc

Białystok miejscem dialogu gospodarczego Wschodu i Zachodu Europy. Wschodni Kongres Gospodarczy już za miesiąc

WKG_logo

Białystok/Katowice, 18 sierpnia 2014 r. – Pozostał miesiąc do jednego z najbardziej oczekiwanych spotkań biznesowych dotyczących rozwoju gospodarczego i relacji ekonomicznych Polski Wschodniej oraz Wschodu i Zachodu Europy. Goście z kraju i z zagranicy, przedstawiciele biznesu, politycy i eksperci już 18 września spotkają się na Wschodnim Kongresie Gospodarczym w Białymstoku.

Ideą Wschodniego Kongresu Gospodarczego jest prezentacja potencjału ekonomicznego województw Polski Wschodniej, a także przedstawienie wschodnich regionów jako cennych pośredników w relacjach między Wschodem i Zachodem Europy. Podczas wrześniowej debaty podjęte zostaną zagadnienia ważne z perspektywy zarówno polskiej jak i europejskiej gospodarki, które dotychczas pozostawały poza głównym nurtem dyskusji.

– Zależy nam na stworzeniu platformy dyskusji o tym, co dotyczy dużej części Polski i pokaźnej części. Jesteśmy przekonani, że Wschodni Kongres Gospodarczy wypełni poważną lukę w publicznej debacie. Wierzymy, że pomogą nam w tym przede wszystkim uczestnicy kilkunastu debat i sesji Kongresu. Spodziewamy się około tysiąca gości z kraju i z Europy – polityków, przedstawicieli biznesu i ekspertów – mówi Wojciech Kuśpik, prezes grupy PTWP, inicjator Wschodniego Kongresu Gospodarczego.

Tematyka Kongresu obejmie zarówno nowe rozdanie w polityce europejskiej i przyszłość Europy w jej relacjach ze Wschodem, jak i wpisujące się w to tło zagadnienia rozwojowe Polski Wschodniej – od wielkich inwestycji infrastrukturalnych, poprzez perspektywy energetyki odnawialnej, po szczegółowe analizy rynków – m.in. rolno-spożywczego, usług medycznych czy nieruchomości hotelowych.

Nowoczesna granica, wsparcie dla wymiany handlowej Unii Europejskiej ze Wschodem, usprawnienie współpracy transgranicznej przy udziale samorządów, eksport i ekspansja polskich firm na obszarze państw Europy Wschodniej i pogranicza europejsko – azjatyckiego oraz na rynki odległe – to niektóre z zaplanowanych zagadnień debaty publicznej w Białymstoku.

Istotnym tematem w kontekście obecnej sytuacji politycznej na wschodzie Europy, przewidzianym w ramach Kongresu, jest ekspansja zagraniczna i modernizacja polskiego sektora rolno-spożywczego. W ramach tego bloku tematycznego omawiane będą przede wszystkim aktualne problemy, prognozy i wyzwania stojące przed branżą rolno-spożywczą. Wśród podejmowanych zagadnień znajdzie się również kwestia ekspansji sektora i dywersyfikacji kierunków eksportowych, a także efektywnych strategii promocji i sposobów wspierania eksportu polskich produktów spożywczych.

Na Kongresie w Białymstoku obecny będzie także zagadnienie inwestycji i rozwoju infrastruktury w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, w ramach którego analizowane będą możliwości programowania prorozwojowych inwestycji w gminach, miastach i regionach. Mowa będzie o projektach podnoszących atrakcyjność inwestycyjną i wartych uwagi doświadczeniach minionej perspektywy.

Szeroko omówione zostaną kwestie związane z rynkiem zdrowia wschodnich województw Polski – główne problemy i strategia polityki zdrowotnej, finanse, zarządzanie i inwestycje związane z ochroną zdrowia, innowacje, badania i rozwój w sektorze medycznym, a także aspekty demograficzne, społeczne i gospodarcze polityki senioralnej regionu.

Organizatorzy zaplanowali również panele dyskusyjne dedykowane zagadnieniom z szeroko pojętej branży energetycznej. Sesje poświęcone energetyce swym zakresem obejmą takie tematy jak potencjał energetyczny województw Polski Wschodniej, inwestycje infrastrukturalne w sektorze energetyczno-paliwowym, odnawialne źródła energii (OZE) w Europie i w Polsce, energetyka odnawialna na terenach słabo zurbanizowanych, odpady komunalne jako źródło energii odnawialnej, wiatr w bilansie energii, fotowoltaika a także energetyka prosumencka.

Wśród zagadnień wiodących podczas dwóch dni debat Kongresu znajdą się kwestie poświęcone m.in.: innowacyjnemu biznesowi, perspektywom rozwojowym branży drzewno-meblarskiej, branży hotelarskiej, współpracy rolnictwa i przemysłu, samorządności i współpracy gospodarczej w ramach UE i Partnerstwa Wschodniego, a także sytuacji na rynku pracy we wschodnim regionie Polski.

Wydarzeniem towarzyszącym podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego będzie wręczenie nagród w konkursie TOP Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2014. Intencją organizatorów plebiscytu jest wyłonienie najlepszych praktyk inwestycyjnych zrealizowanych przez samorządy, spółki komunalne lub inne podmioty, nad którymi władztwo faktyczne sprawuje samorząd terytorialny, a które najbardziej przyczyniły się do rozwoju gospodarki regionu Polski Wschodniej w ostatniej dekadzie.

Udział we Wschodnim Kongresie Gospodarczym w Białymstoku jest bezpłatny, rejestracja na wydarzenie prowadzona jest poprzez stronę www.wschodnikongres.eu do 12 września br. 

###

 

Wschodni Kongres Gospodarczy [Eastern Economic Congress – EEC] w Białymstoku to dwudniowy cykl debat, spotkań
i wydarzeń towarzyszących z udziałem około tysiąca gości z Polski i z Europy.

Organizatorem Wschodniego Kongresu Gospodarczego jest Grupa PTWP SA, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, największej konferencji biznesowej w Europie Centralnej, organizowanej od 2009 roku, uznanej za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy.

 

Więcej informacji o Wschodnim Kongresie Gospodarczym – www.wschodnikongres.eu/pl/.

Facebook: https://www.facebook.com/WschodniKongresGospodarczy 

Akredytacje mediowe do 12 września pod adresem: https://www.ptwp.pl/wkg/pl/media.html

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl

 

Dodatkowe informacje dla mediów:

Marta Stach, Imago Public Relations

M. 609 808 119, E. m.stach@imagopr.pl