Home Biznes Laureaci konkursu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2015

Laureaci konkursu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2015

Laureaci konkursu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2015

 

Dziesięć inwestycji i wyróżnienie internautów – znane są już wyniki drugiej edycji konkursu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej. Nagrody zostaną wręczone podczas II Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku (24-25 września 2015r.).

– To zaledwie druga edycja konkursu, a w głosowaniu internetowym oddano ponad 115 tysięcy głosów. To niemal dwukrotnie więcej w porównaniu do ubiegłego roku. Bardzo nas cieszy wzrastające zainteresowanie plebiscytem, a przede wszystkim inwestycjami, które mają wpływ na życie każdego z nas – mówi Rafał Kerger, redaktor naczelny serwisu Portalsamorzadowy.pl, organizator konkursu.

Redakcja należącego do Grupy PTWP serwisu Portalsamorzadowy.pl, wraz z Radą Konsultacyjną konkursu, wytypowała dziesięć Top Inwestycji Komunalnych Polski Wschodniej 2015. Równorzędni laureaci konkursu (kolejność podania przypadkowa) to:

System integrujący transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic – projekt koncentrował się na trzech obszarach działania: przebudowie i rozbudowie lokalnego układu komunikacyjnego, zakupie nowoczesnego taboru autobusowego oraz zaprojektowaniu i wdrożeniu Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego. Realizacja inwestycji pozwoliła na zwiększenie punktualności i bezpieczeństwa funkcjonowania publicznej komunikacji zbiorowej oraz znaczną poprawę komfortu korzystania z jej usług. Długofalowym oddziaływaniem projektu będzie zwiększenie potencjału rozwojowego i atrakcyjności aglomeracji rzeszowskiej oraz wzrost mobilności mieszkańców. Wartość przedsięwzięcia to 333,1 mln zł. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Dofinansowanie unijne wyniosło 250,5 mln zł.

Budowa drogi dojazdowej do obwodnicy Lublina – wybudowana droga, dojazd do obwodnicy miasta w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19, przejęła 85 proc. ruchu z dotychczasowej Alei Warszawskiej, co poprawiło warunki bezpieczeństwa i komfort ruchu, a także dostępność komunikacyjną Lublina. W efekcie inwestycja wpłynęła również na podniesienie rangi Lublina, jako głównego ośrodka rozwoju regionu oraz zwiększeniu potencjału społeczno-gospodarczego miasta. Wartość realizowanego przez Gminę Lublin projektu wyniosła 386,2 mln zł, z czego dofinasowanie z Funduszu Spójności to 298,4 mln zł.

Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli – jeden z największych i najnowocześniejszych tego typu zakładów w kraju, mogący zagospodarować rocznie blisko 60 tys. ton odpadów komunalnych i wyprodukować z nich 3 mln kWh energii elektrycznej i cieplnej. Dzięki porozumieniu samorządów, gminy korzystające z nowej instalacji mogą liczyć na korzystne ceny. Całkowity koszt projektu to 111,1 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności wyniosło 59,8 mln zł. Inwestorem jest Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli.

Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie gmin: Bychawa, Bełżyce i Zakrzew – projekt realizowany przez trzy samorządy gminne na podstawie umowy partnerskiej zawartej z powiatem lubelskim, przyczynił się do poprawy stanu środowiska naturalnego dzięki zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla, zużycia energii elektrycznej i emisji gazów cieplarnianych. Całkowita wartość projektu wyniosła 6,5 mln zł, uzyskane wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosiło ok.
6 mln zł.

Biogazownia w oczyszczalni ścieków w Siemiatyczach – Biogazownia to inwestycja w efektywną i ekonomiczną obróbkę osadów ściekowych. Realizacja przedsięwzięcia wpłynęła na poprawę komfortu życia mieszkańców Siemiatycz, zwłaszcza poprzez likwidację odoru. Bogazowania ma także za zadanie produkcję zielonej energii elektrycznej i cieplnej z wykorzystaniem biogazu uzyskanego w drodze fermentacji osadów. Całkowita wartość projektu to 12,3 mln zł brutto. Za realizację projektu odpowiada Przedsiębiorstwo Komunalne w Siemiatyczach. Kwota dofinansowania – 7,3 mln zł – pochodziła z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz z pożyczki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Stadion Miejski w Białymstoku – największy projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Obiekt mieści boisko piłkarskie z trawy naturalnej z instalacjami podgrzewania i nawadniania oraz oświetleniem, z widownią o pojemności 22,3 tys. miejsc siedzących, a także cztery szatnie oraz dwie sale rozgrzewkowe. Znajdziemy tu także pomieszczenia, w których można zorganizować konferencje, spotkania biznesowe, szkolenia, warsztaty czy imprezy integracyjne. Ze względu na położenie na skraju lasu, architekci zaprojektowali ażurową formę elewacji, przez którą przenika światło i zieleń. Wartość całkowita inwestycji zrealizowanej przez Miasto Białystok wynosi 290 mln zł brutto.

Przebudowa placu im. Marii Konopnickiej w Suwałkach – głównym celem przebudowy zrealizowanej przez Miasto Suwałki było wpisanie placu w tkankę przestrzeni publicznych oraz podniesienie jego atrakcyjności jako miejsca rekreacji i wypoczynku, jak również stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni o charakterze miastotwórczym. Unikatowym obiektem na placu jest ławeczka interaktywna, która została zamontowana obok istniejącego pomnika Marii Konopnickiej. Podniesienie walorów estetycznych tego miejsca nastąpiło także dzięki remontowi zabytkowych kamienic otaczających plac. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 9,6 mln zł. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2017-2013 wyniosło ok. 8,2 mln zł.

Rewitalizacja rynków w Chęcinach – projekt, mający na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych, zmienia chęcińskie rynki w pobliżu zamku nie tylko estetycznie, lecz również funkcjonalnie i gospodarczo, w przestrzeń przyjaźnie zagospodarowaną zarówno dla mieszkańców oraz turystów. Wydatki całkowite związane z rewitalizacją rynków wyniosły 10,8 mln zł. Inwestycja zrealizowana przez Gminę Chęciny, została dofinansowana z unijnych środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 5,4 mln zł.

Rozbudowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego – projekt jest kontynuacją działań oraz uzupełnieniem dotychczasowej aktywności inwestycyjnej sektora publicznego i prywatnego w województwie świętokrzyskim. Realizowana przez Kielecki Park Technologiczny inwestycja o wartości 126 milionów złotych (dofinansowanie unijne w wysokości 91 proc. z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej) zmienia charakter zaniedbanej poprzemysłowej dzielnicy Kielc, w której powstają przestrzenie dla przedsiębiorców i inwestorów. Dla branży IT i młodych firm wybudowano Zespół Inkubatorów, dla branży przemysłowej trzy hale produkcyjne, a dla inwestorów stworzono atrakcyjne tereny inwestycyjne. Dla wsparcia przedsiębiorców powstały nowoczesne centra rozwojowe: Centrum Szybkiego Prototypowania LabDesign oraz Centrum Kompetencji i Kreatywności w zakresie Fashion Design. 

Sportowo-rekreacyjna infrastruktura nad jeziorem Krzywym w Olsztynie – projekt Gminy Olsztyn odpowiada na potrzeby mieszkańców miasta i osób przyjezdnych w zakresie turystyki (zwłaszcza aktywnej i zimowej) i rekreacji. Oferta sportowo-rekreacyjna stworzonej bazy, z nowymi dyscyplinami na czele, jest bardzo bogata, a rozwiązania technologiczne zaprojektowane zostały jako nowoczesne, a częściowo nowatorskie. W ramach przedsięwzięcia wykorzystane zostały np. pompy ciepła. Wartość inwestycji to 65,2 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury wyniosło 21,8 mln zł.

W głosowaniu internetowym największą liczbę głosów zdobyła E-mapa powiatu olsztyńskiego – zrealizowana za kwotę 18 mln złotych digitalizacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatu, największe przedsięwzięcie inwestycyjne powiatu olsztyńskiego i pierwsze tak kompleksowe przedsięwzięcie tego typu w Polsce. Dzięki niemu przedsiębiorcy i potencjalni inwestorzy mogą online zapoznać się z ofertą terenów inwestycyjnych oferowanych przez powiat olsztyński, który obejmuje 12 gmin.

Konkurs Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2015 to inicjatywa Grupy PTWP – organizatora Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku oraz redakcji serwisu Portalsamorzadowy.pl.Celem plebiscytu jest wskazanie 10 najciekawszych inwestycji komunalnych prowadzonych przez samorządy lub ich podmioty zależne, które przyczyniły się do rozwoju gospodarki i regionu pięciu województw: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Radę Konsultacyjną konkursu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2015 tworzą: Irena Herbst, prezes Fundacji Centrum PPP, Rafał Kerger, redaktor naczelny serwisu Portalsamorzadowy.pl, prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba, prezes Lubelskiej Fundacji Rozwoju, Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, Jerzy Miszczak, prezes Lubelskiej Izby Rzemieślniczej, Andrzej Parafiniuk, prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Zawiązku Banków Polskich, Wiesław Tadeusz Popławski, prezydent Stowarzyszenia Innowacyjna Polska Wschodnia, Tadeusz Rzepecki, prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, prof. dr hab. Jacek Szlachta, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Ewa Tyrka, dyrektor rynku – sektor publiczny w Banku Gospodarstwa Krajowego i Cezary Tkaczyk, prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Głównymi kryteriami oceny projektów, którymi kierowali się członkowie Rady Konsultacyjnej były: rozmach inwestycji w odniesieniu do budżetu i możliwości samorządu, walory estetyczne, funkcjonalność, nowatorstwo, współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji, montaż finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP, etc.) oraz aktywne gospodarowanie majątkiem.

Wyróżnienia zostaną wręczone podczas uroczystej gali towarzyszącej II Wschodniemu Kongresowi Gospodarczemu w Białymstoku, 24 września br.

W dwudniowym cyklu debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących poświęconych najważniejszym dla gospodarki Polski Wschodniej kwestiom weźmie udział ponad tysiąc gości z Polski oraz z Białorusi, Litwy, Ukrainy i innych krajów Europy – polityków, liderów życia gospodarczego, przedstawicieli polskich i zagranicznych firm, ekspertów
i naukowców.

***

Wschodni Kongres Gospodarczy [Eastern Economic Congress – EEC] w Białymstoku to poświęcony najważniejszym dla gospodarki Polski Wschodniej kwestiom dwudniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem około tysiąca gości z Polski i z Europy.

Organizatorem Wschodniego Kongresu Gospodarczego jest Grupa PTWP SA, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, największej konferencji biznesowej w Europie Centralnej, organizowanej od 2009 roku, uznanej za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy.

###

Więcej informacji o Wschodnim Kongresie Gospodarczym – www.wschodnikongres.eu/pl/.

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl

 

Dodatkowe informacje dla mediów:

Marta Stach, Imago Public Relations

M. 609 808 119, E. m.stach@imagopr.pl