Home Biznes Najlepsze inwestycje w Polsce Wschodniej – wyróżnienia w konkursie Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2014 wręczone

Najlepsze inwestycje w Polsce Wschodniej – wyróżnienia w konkursie Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2014 wręczone

WKG2014_Laureaci_TOPBiałystok/Katowice, 18 września – Wręczenie nagród konkursu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2014 odbyło się podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku. Prestiżowe wyróżnienia otrzymało aż 12 projektów.

Intencją organizatora plebiscytu TOP Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej było wskazanie najlepszych praktyk inwestycyjnych zrealizowanych przez samorządy, spółki komunalne lub inne podmioty, nad którymi faktyczne władztwo sprawuje samorząd, a także docenienie tych, którzy osiągnęli inwestycyjny sukces, dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom.

Konkurs wyróżnił te inwestycje komunalne, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju gospodarki, regionu i mieszkańców Polski Wschodniej w ostatnich dziesięciu latach, wskazał najlepsze inwestycje zrealizowane na terenie pięciu województw: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Redakcja należącego do Grupy PTWP serwisu Portalsamorzadowy.pl, wraz z Radą Konsultacyjną konkursu, wytypowała dziesięć równorzędnych Top Inwestycji Komunalnych Polski Wschodniej 2014. Najlepsze dwa projekt wskazali także internauci. W internetowym głosowaniu oddano łącznie blisko 70 tys. głosów.

Tytuły Top Inwestycji Komunalnych Polski Wschodniej 2014 zyskały: Rewitalizacja rynku i przestrzeni miejskiej w Białymstoku, Centrum Geoedukacji w Kielcach, Port Lotniczy Rzeszów – budowa nowego terminalu pasażerskiego, Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu, Przygotowanie terenów w Białymstoku dla Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Utworzenie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego i przygotowanie terenów inwestycyjnych, Regionalne centrum kształcenia zawodowego nowoczesnych technologii w Rzeszowie, Budowa miniprzystani wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów w województwie warmińsko-mazurskim, Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie i Blok kogeneracyjny opalany biomasą w ciepłowni Łężańska w Krośnie.

W internetowym rankingu czytelników Portalusamorzadowego.pl zwyciężyły dwie inwestycje: Budowa pijalni wód mineralnych, tężni, parków: zdrojowego
i kinezyterapeutycznego w uzdrowisku Gołdap oraz Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk.

Wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się 18. września 2014 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Uroczysta gala była imprezą towarzyszącą Wschodniego Kongresu Gospodarczego.

W Radzie Konsultacyjnej konkursu zasiedli doświadczeni samorządowcy, ekonomiści i eksperci, którzy przy ocenie projektów stosowali m.in. takie kryteria jak: prorozwojowość inwestycji, jej rozmach w odniesieniu do budżetu i możliwości samorządu, walory estetyczne, funkcjonalność, nowatorstwo, aspekt współpracy
z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji, montaż finansowy, jak również aktywne gospodarowanie majątkiem.

###

Więcej informacji o konkursie Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej:

http://www.portalsamorzadowy.pl 

Informacje o laureatach:

Rewitalizacja rynku i przestrzeni miejskiej w Białymstoku

Myślą przewodnią projektu była realizacja nowego zagospodarowania rynku miejskiego jako centralnego placu Białegostoku w miejscu byłego Skweru przy Rynku Kościuszki oraz pasażu pieszego wraz z przedłużeniem do placu przed białostocką Katedrą. Głównym celem projektu mającego charakter inwestycji interesu publicznego było utworzenie uporządkowanej i estetycznej przestrzeni miejskiej wraz z wprowadzeniem zmian w ruchu komunikacyjnym wokół ścisłego centrum. Rewitalizacja została zakończona w 2009 r. Koszt wyniósł 13,457 mln zł. Projekt został całkowicie sfinansowany środkami pochodzącymi z budżetu miasta Białystok.

Centrum Geoedukacji w Kielcach

Centrum Geoedukacji zlokalizowane jest w południowo-wschodniej części rezerwatu Wietrznia i jest to najważniejszy obiekt na trasie „Świętokrzyskiego Szlaku Archeo-Geologicznego. Zostało zrealizowane na wzgórzu pozostałym po eksploatacji surowców wapiennych w dawnych kamieniołomach. Budynek nawiązuje materiałowo do tradycji lokalnej, przy zachowaniu całkowicie współczesnego wyrazu architektury. Centrum Geoedukacji to miejsce, gdzie w przystępny sposób przekazywana jest wiedza geologiczna i geograficzna, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi edukacyjnych. Całkowity koszt inwestycji to 32,3 mln zł, z czego 29,5 mln zł pochodzi z funduszy unijnych. Centrum zostało otwarte w 2012 r.

 

Port Lotniczy Rzeszów – budowa nowego terminalu pasażerskiego

Budynek nowego terminalu pasażerskiego lotniska w Jasionce przeznaczony jest do obsługi ruchu pasażerskiego na liniach krajowych i międzynarodowych. Terminal składa się z ogólnodostępnego hallu głównego, zlokalizowanego od strony północnej oraz części mieszczącej bezpośrednią obsługę przyjmowanych i odprawianych pasażerów, usytuowanej wzdłuż planowanej płyty postojowej (od strony południowej). Budowa nowego terminalu pasażerskiego przełożyła się na większą liczbę obsługiwanych pasażerów przez lotnisko.Całkowity koszt budowy wyniósł 98,43 mln zł, z czego wartość unijnego dofinansowania to 35,79 mln zł. Budowa nowego terminalu pasażerskiego trwała 15 miesięcy. Otwarcie nastąpiło 17 kwietnia 2012 r., pierwsi pasażerowie zostali odprawieni 8 maja 2012 r.

 

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu

Głównym celem projektu było zmniejszenie zanieczyszczenia lokalnego środowiska naturalnego poprzez zaspokojenie aktualnych i przyszłych potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki ściekowej. Inwestycja została wpisana na listę projektów kluczowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Całkowity koszt ukończonej w 2013 r. inwestycji to 34,825 mln zł, z czego 14 mln zł stanowiły fundusze unijne. Beneficjentem była gmina Nałęczów.

 

Przygotowanie terenów w Białymstoku dla Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Celem głównym projektu było stworzenie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości w stolicy regionu poprzez stworzenie dostępu do infrastruktury
i mediów na terenach inwestycyjnych. Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia konkurencyjności województwa oraz zwiększenia tempa wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych pozarolniczych miejsc pracy. Projekt, ukończony w 2014 r. zrealizowało miasto Białystok. Całkowity koszt to 50,202 mln zł z czego 43,936 mln zł stanowiło unijne dofinansowanie.

 

Utworzenie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego i przygotowanie terenów inwestycyjnych

Przedmiotem projektu było kompleksowe przygotowanie dwóch obszarów dla potrzeb inwestorów poprzez utworzenie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz inwestycji o charakterze drogowym i infrastrukturalnym. Puławski Park Naukowo-Technologiczny jest nowoczesnym obiektem składającym się z trzech dwukondygnacyjnych skrzydeł o łącznej powierzchni 12132 m kw. Park dysponuje lokalami biurowymi z całą infrastrukturą umożliwiającą prowadzenie badań oraz wdrożenie innowacji. Dodatkowym atutem jest położenie inwestycji na terenie bardzo dobrze rozwiniętego przemysłu, w sąsiedztwie pięciu instytutów naukowych w Puławach. Puławski Park Naukowo-Technologiczny znajduje się w niewielkiej odległości od obwodnicy, która ma połączyć Warszawę z Lublinem. Całkowita wartość Parku to ponad 77,242 mln zł, z czego ponad 65,266 mln zł pochodziło z funduszy unijnych. Beneficjentem są Puławy.

 

Regionalne centrum kształcenia zawodowego nowoczesnych technologii w Rzeszowie

Celem inwestycji było stworzenie warunków do innowacyjnego kształcenia praktycznego uczniów rzeszowskich szkół zawodowych z korzystania z nowoczesnych technologii wytwarzania. W ramach bazy służącej kształceniu praktycznemu uczniów powstało 11 laboratoriów-pracowni kształcenia praktycznego, które wyposażone zostały m.in. w nowoczesny sprzęt, maszyny oraz specjalistyczne oprogramowanie. Wykształcona i wykwalifikowana kadra znajdzie zatrudnienie w przemyśle lotniczym i maszynowym w regionie. Beneficjentem inwestycji, ukończonej w maju 2014 r., był Rzeszów. Całkowita wartość to 11.8 mln zł, z czego 8,5 mln stanowiło unijne dofinansowanie. 

Budowa miniprzystani wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów w województwie warmińsko-mazurskim

W ramach projektu zrealizowano 10 inwestycji. Są to ekomariny powstałe w Mikołajkach, Siemianach, Mrągowie, Iławie, Piszu, Wilkasach, Piaskach, Rynie, Zalewie i Węgorzewie. Na rok 2015 planuje się zakończenie inwestycji w Kamieniu. Podstawowym celem tworzenia mini przystani żeglarskich jest zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko. Wszystkie przystanie (realizowane w ramach RPO WiM na lata 2007-2013) wyposażono w infrastrukturę ekologiczną oraz turystyczno-komercyjną. Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 6,698 mln zł, z czego 5,306 mln zł pochodzi z funduszy unijnych.

 

Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie

Realizacja zakłada kompleksową przebudowę systemu komunikacji miejskiej w Lublinie. Wiąże się to m.in. z budową 34 km nowych tras trakcji trolejbusowej i zajezdni przy ul. Grygowej, przebudową ulic i skrzyżowań oraz kupnem 70 trolejbusów i 100 autobusów. Realizacja projektów przyniesie korzyści w postaci m.in. zahamowania zjawiska wydłużania się czasu podróży komunikacją miejską, zwiększenia punktualności pojazdów komunikacji miejskiej, zwiększenia bezpieczeństwa osobistego pasażerów poprzez zakup pojazdów wyposażonych w monitoring, zwiększenia dostępności transportu publicznego dla osób niepełnosprawnych, zmniejszenia negatywnego oddziaływania transportu publicznego na środowisko. Beneficjentem jest miasto Lublin. Wartość inwestycji to 520,6 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi 340,4 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na grudzień 2015 r.

 

Blok kogeneracyjny opalany biomasą w ciepłowni Łężańska w Krośnie

Projekt zakładał wybudowanie bloku kogeneracyjnego składającego się z kotła na olej termalny (opalanego biomasą) i turbogeneratora ORC, którego celem jest produkcja ciepła w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej, przy wykorzystaniu paliwa odnawialnego (biomasy), spełniającego wymogi wysokosprawnej kogeneracji. Inwestycja została zakończona w styczniu 2013 r. Inwestorem było Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 40 096 696 zł brutto, kwota wydatków kwalifikowanych wyniosła 31 872 960 zł netto. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – uzyskane zaś dofinansowanie to 11 512 500 zł (netto).

 

Budowa pijalni wód mineralnych, tężni, parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego
w uzdrowisku Gołdap

W ramach inwestycji w jedynym na Warmii i Mazurach uzdrowisku powstały dwa odwierty solankowe o głębokości 646m i 426 m, jedyne w Polsce Północno-Wschodniej, mazurskie tężnie solankowe, pijalnia wód mineralnych i leczniczych, całoroczne mini tężnie, grota solna – Zdrój, a także Promenada Zdrojowa, molo, ścieżki piesze i rowerowe oraz park kinezyterapeutyczny w centrum miasta. Beneficjentem jest Gmina Gołdap. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 39,9 mln zł, z czego 33,9 mln zł pochodzi z funduszy unijnych. Budowa została zakończona w 2013 roku.

 

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji miasta Ełku

Zakres projektu obejmował między innymi kompleksową przebudowę przepompowni ścieków, kanałów sanitarnych, studni kanalizacyjnych oraz magistrali wodociągowej wraz z wymianą armatury. Inwestycja była przeprowadzana w tak dużej skali po raz pierwszy w historii Ełku. Wartość projektu to 92,864 mln zł (netto) z czego PWiK wyłożyło ponad 40,175 mln zł (43 proc.), a pozostałe 52,688 mln zł (57proc.) pochodziły z dofinansowania z Funduszu Spójności (POIŚ).

 

***

 

Ideą Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku jest prezentacja potencjału ekonomicznego województw Polski Wschodniej, a także przedstawienie wschodnich regionów jako cennych pośredników w relacjach między Wschodem i Zachodem Europy. Podczas dwudniowej debaty, w Białymstoku podjęte zostaną zagadnienia ważne z perspektywy zarówno polskiej jak i europejskiej gospodarki, które dotychczas pozostawały poza głównym nurtem dyskusji.

Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku – debata o relacjach gospodarczych i handlowych między Unią Europejską i wschodem Europy to naturalna kontynuacja i dopełnienie tematyki dotychczasowych edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Organizatorem obu konferencji biznesowych jest Grupa PTWP.

 

###

Wschodni Kongres Gospodarczy [Eastern Economic Congress – EEC] w Białymstoku to dwudniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem około tysiąca gości z Polski i z Europy.

Organizatorem Wschodniego Kongresu Gospodarczego jest Grupa PTWP SA, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, największej konferencji biznesowej w Europie Centralnej, organizowanej od 2009 roku, uznanej za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy.

 

Więcej informacji o Wschodnim Kongresie Gospodarczym – www.wschodnikongres.eu/pl/.

Facebook: https://www.facebook.com/WschodniKongresGospodarczy 

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl

 

Dodatkowe informacje dla mediów:

Marta Stach, Imago Public Relations

M. 609 808 119, E. m.stach@imagopr.pl