Home Biznes Prologis Buduje Ostatni Budynek w Prologis Park Wrocław III

Prologis Buduje Ostatni Budynek w Prologis Park Wrocław III

Prologis Buduje Ostatni Budynek w Prologis Park Wrocław III

18 240 Metrów Kwadratowych Wynajęte już w 40 Procentach

 

WARSZAWA – 7 kwietnia 2014 r. – Prologis, Inc., wiodący globalny właściciel, zarządca i deweloper obiektów dystrybucyjnych, poinformował dzisiaj o rozpoczęciu budowy obiektu klasy A o powierzchni 18 240 metrów kwadratowych na terenie Prologis Park Wrocław III.

 

Nowa inwestycja Prologis, poprzez dostępność mniejszych modułów magazynowych, już od 650 metrów kwadratowych, oferuje klientom największą elastyczność w wynajmie powierzchni logistycznej na rynku wrocławskim. Zakończenie budowy planowane jest na trzeci kwartał 2014 roku.

 

Na podstawie zawartych umów przednajmu, wynajęte zostało już 6 800 metrów kwadratowych powierzchni.

 

Transakcje obejmują:

 

  • 5 500 metrów kwadratowych dla największego dystrybutora farmaceutyków w Polsce – firmy Neuca, która planuje dalszy rozwój swojej działalności w regionie. Umowa została zawarta na 10 lat;

 

oraz

 

  • 1 300 metrów kwadratowych dla firmy Metalcom, dostawcy elementów złącznych, techniki do kotwienia i niestandardowych wyrobów złącznych, która wybrała lokalizację, ze względu na dostępność małych modułów klasy A posiadających dok i bramy wjazdowe z poziomu 0.

 „Od wielu miesięcy obserwujemy rosnący popyt na nowoczesną powierzchnię magazynową w rejonie Wrocławia” – powiedziała Ewa Zawadzka, vice president, head of development, Prologis w Polsce. „Budynek zaspokoi potrzeby dużych i małych firm, które poszukują powierzchni wysokiej jakości, dostosowanej do ich indywidualnych oczekiwań”.

 

Prologis Park Wrocław III położony jest tuż przy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, przy ulicy Granicznej,  7 kilometrów na południowy-wschód od Wrocławia i 3,5 kilometra od lotniska. Park o powierzchni ponad 130 000  metrów kwadratowych jest wynajęty w 91 procentach. Po zakończeniu nowej inwestycji park będzie w pełni zabudowany.

 

Prologis jest największym dostawcą obiektów dystrybucyjnych w Polsce oferującym 1,97 miliona metrów kwadratowych  powierzchni logistycznej (stan na 31 grudnia 2013 r.).

 

 

 

O Prologis

Prologis, Inc., jest wiodącym właścicielem, zarządcą i deweloperem nieruchomości przemysłowych, działającym na rynku globalnym oraz na rynkach regionalnych w obu Amerykach, Europie i Azji. Prologis jest właścicielem lub inwestorem (w ujęciu skonsolidowanym lub poprzez nieskonsolidowane spółki joint venture) nieruchomości i projektów deweloperskich o oczekiwanej łącznej powierzchni 52.9 miliona metrów kwadratowych w 21 krajach (stan na 31 grudnia 2013 roku). Wśród ponad 4 500 klientów, którym firma wynajmuje nowoczesne obiekty dystrybucyjne, są między innymi przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy z branży handlu detalicznego, firmy transportowe, zewnętrzni dostawcy usług logistycznych oraz inne przedsiębiorstwa.

 

Wszelkie zawarte w niniejszym komunikacie prasowym informacje, które nie są faktami historycznymi mają wyłącznie charakter oświadczeń dotyczących okresów przyszłych w rozumieniu Punktu 27A Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., wraz z późniejszymi zmianami, oraz Punktu 21E Ustawy o Giełdzie Papierów Wartościowych z 1934 r., wraz z późniejszymi zmianami. Owe oświadczenia dotyczące okresów przyszłych oparte są na bieżących oczekiwaniach, szacunkach i prognozach dotyczących branży oraz rynków, na których działa Prologis, na opiniach zarządu oraz na przyjętych przez zarząd założeniach. Oświadczenia takie uwzględniają liczne niepewności, które mogą w sposób znaczący wpłynąć na wyniki finansowe Prologis. Wyrażenia takie jak „oczekuje”, „spodziewa się”, „zamierza”, „planuje”, „uważa”, „dąży do”, „szacuje” wraz z ich wszelkimi odmianami oraz podobnymi określeniami mają na celu zidentyfikowanie takich oświadczeń dotyczących okresów przyszłych, które nie są zwykle oświadczeniami o charakterze historycznym. Wszystkie oświadczenia odnoszące się do wyników operacyjnych lub wydarzeń, których oczekujemy, lub których się spodziewamy w przyszłości – w tym oświadczenia dotyczące wzrostu wskaźników wynajmu

i zajętości, działalności deweloperskiej oraz zmian w wielkości sprzedaży lub udziale powierzchni poszczególnych obiektów, jak również pozbywania się aktywów, warunków ogólnych na obszarach geograficznych, na których działamy, naszego zadłużenia i sytuacji finansowej, naszych zdolności do powoływania nowych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz dostępności kapitału w istniejących lub nowych, wspólnych przedsięwzięciach inwestycyjnych – są oświadczeniami dotyczącymi okresów przyszłych. Oświadczenia te nie stanowią gwarancji osiąganych w przyszłości wyników i wiążą się z pewnym ryzykiem, niepewnością i założeniami, które są trudne do przewidzenia. Choć uważamy, że oczekiwania przedstawione we wszelkich oświadczeniach dotyczących okresów przyszłych oparte są na rozsądnych i uzasadnionych założeniach, to nie możemy zagwarantować, że nasze oczekiwania się spełnią, a przez to rzeczywiste wyniki i rezultaty mogą różnić się znacząco od tego, co wyrażono lub przewidziano w takich oświadczeniach dotyczących okresów przyszłych. Do czynników, które mogą wpłynąć na osiągane wyniki

i rezultaty należą, między innymi: (i) koniunktura gospodarcza na poziomie krajowym, międzynarodowym, regionalnym i lokalnym, (ii) zmiany na rynkach finansowych, zmiany stóp procentowych oraz kursów walut, (iii) zwiększona lub niespodziewana konkurencja związana z naszymi obiektami, (iv) ryzyka dotyczące przejęć, sprzedaży oraz budowy obiektów, (v) zachowanie statusu i struktury podatkowej Funduszu Inwestycji w Nieruchomości (Real Estate Investment Trust – REIT), (vi) dostępność finansowania i kapitału, poziomy utrzymywanego przez nas zadłużenia oraz nasze oceny kredytowe, (vii) ryzyka związane z naszymi inwestycjami we wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne oraz fundusze, w tym nasza zdolność do powoływania nowych, wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz funduszy, (viii) ryzyko prowadzenia działalności na szczeblu międzynarodowym, w tym ryzyko kursowe, (ix) nieprzewidywalne czynniki naturalne, w tym ryzyko wystąpienia katastrof naturalnych, oraz (x) czynniki dodatkowe wymienione w raportach złożonych przez Prologis do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, ujęte pod nagłówkiem „Czynniki ryzyka.” Prologis nie ma obowiązku aktualizowania żadnych oświadczeń dotyczących okresów przyszłych zawartych w niniejszej publikacji.