Home Biznes STREFA RZEMIOSŁA w domEXPO

STREFA RZEMIOSŁA w domEXPO

strefa-rzemisla915x415

Po raz pierwszy podczas II edycji Śląskich Targów Budowlanych!

Izba Rzemieślnicza w Opolu nawiązała współpracę z domEXPO nie tylko w sprawie jednorazowego uczestnictwa w Śląskich Targach Budowlanych opolskich przedsiębiorców. Planujemy stałą współpracę w ramach STREFY RZEMIOSŁA, która będzie świetną okazją do zaprezentowania różnorodności profilów działalności naszych przedsiębiorców. 

W STREFIE RZEMIOSŁA przedsiębiorcy będą mogli przedstawić swoją ofertę produktów i usług. Zawodów rzemieślniczych w Polsce jest ponad 120. Najbardziej popularnymi zawodami w rzemieślniczym trybie kształcenia zawodowego, zarówno w skali krajowej jak i regionalnej, są: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, murarz, stolarz. Rzemiosło dostosowuje się do obecnych realiów, ewoluuje dostosowując się do potrzeb społeczeństwa. Niektóre zawody zanikają a w ich miejsce powstają inne. 

Izba Rzemieślnicza w Opolu zrzesza za pośrednictwem cechów przedstawicieli różnych rzemiosł zarówno tych unikatowych jak i nowych. Cechy rzemiosł różnych działają w każdym mieście powiatowym naszego województwa oraz w Grodkowie. Grupa przedsiębiorców z branży budowlanej jest jednak największa. W Izbie zrzeszeni są przedsiębiorcy reprezentujący samozatrudnienie, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. 

Samo rzemiosło, mające długą, wywodzącą się ze średniowiecznych cechów tradycję, boryka się z problemami stereotypowego postrzegania. Tradycja, fachowość, perfekcja w opanowaniu każdego szczegółu zawodu, pomimo że obiektywnie jest niekwestionowaną zaletą rzemiosła, jednocześnie, w społecznym odbiorze stanowi pewnego rodzaju piętno, trudny do przezwyciężenia stereotyp. Taki obraz rzemiosła nie pasuje bowiem do czasów współczesnych, skomputeryzowanych, nastawionych na szybkość przekazu, digitalizację oraz specyficzną estetykę. Wydaje się, że pewien ciężar dziedzictwa rzemiosła stanowi jedną z niewidocznych barier jego rozwoju. Przedstawiane w ten sposób rzemiosło, kojarzone z czymś starym, nieatrakcyjnym, zacofanym, negatywnie wpływa na popularność profesji rzemieślniczych, na które jednocześnie jest największe zapotrzebowanie na polskim rynku pracy. Małe firmy, w tym także rzemieślnicze, zapewniają przecież ponad 53% stanowisk pracy w całej Europie.

Dlatego też stała współpraca z domEXPO w ramach STREFY RZEMIOSŁA, ma złamać ten stereotyp postrzegania rzemiosła. Dodatkowym atutem będzie z pewnością wyjście rzemiosła naprzeciw potrzebom mieszkańców regionu. Mamy nadzieję, że strefa ta przyczyni się do wzrostu przedsiębiorczości a także atrakcyjności regionu. 

Konieczna jest radykalna zmiana społecznego odbioru rzemiosła. Wszak rzemiosło może być rzeczywiście fascynujące, być atrakcyjną dla młodego człowieka ścieżką kariery, jednym słowem rzemiosło może być nowoczesne. Nie chodzi tu bynajmniej o zerwanie z tradycją sztuki rzemieślniczej, która jest jednym z głównych elementów określających czym rzemiosło jest. 

Bardziej istotna jest strategia komunikowania. Rzemiosło jest obecne w Internecie i świadomie korzystające z jego dobrodziejstw. Nowoczesny rzemieślnik jest obywatelem Internetu. Nowoczesne rzemiosło to także wiedza na temat specyfiki zawodów rzemieślniczych przekazywana w różnych kontekstach sytuacyjnych już dzieciom od ich najmłodszych lat. Nowoczesne rzemiosło to powód do dumy, a ponadto – innowacja i profesjonalizm.

W ramach STREFY RZEMIOSŁA planujemy rozstawić stoiska, na których rzemieślnicy zaprezentują swój kunszt. Będą to zarówno przedstawiciele zanikających zawodów ale też nowych zawodów. Planujemy również pokazy m.in. kowalstwa artystycznego, pokazy mody damskiej i męskiej i dziecięcej, pokazy florystyczne. Będzie można również degustować i kupować wyroby piekarskie, cukiernicze, wędliniarskie. Atrakcyjnie zapowiadają się pokazy biżuterii.

Będziemy prezentować pokazy sztuki fryzjerskiej wraz z pokazami wizażu. Panie będą mogły również skorzystać z usług profesjonalnego fryzjera i wizażysty na miejscu. Specjalne miejsce będzie poświęcone rzemiosłu artystycznemu, gdzie będzie można nabyć wyroby rękodzielnicze opolskich rzemieślników. Dzień 17 kwietnia to Święto Rzemiosła i właśnie w tym dniu odbędzie się w domEXPO uroczysty Zjazd Delegatów Izby Rzemieślniczej w Opolu.
W kolejnych latach planujemy cyklicznie organizować:
– Wojewódzki konkurs fryzjerski
– Wojewódzki konkurs bhp

Informacje o Izbie
Izba Rzemieślnicza jest najstarszą organizacją pracodawców w regionie. Powstała w lipcu 1951 roku. Jest organizacją samorządową o charakterze społeczno-zawodowym zrzeszającą na zasadach dobrowolności cechy, spółdzielnie rzemieślnicze i inne organizacje, które zrzeszają bezpośrednio przedsiębiorców z sektora MŚP.

Izba Rzemieślnicza w Opolu jest członkiem Związku Rzemiosła Polskiego i współpracuje z pozostałymi krajowymi Izbami Rzemieślniczymi. Współpraca między izbami umożliwia wymianę doświadczeń, podejmowanie wspólnych działań w zakresie szkolenia zawodowego i promocji zakładów rzemieślniczych oraz wspólne występowanie w sprawach ważnych dla środowiska rzemieślniczego.

Izba w Opolu współpracuje także z lokalnymi organizacjami samorządu gospodarczego oraz jednostkami administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Reprezentuje interesy rzemiosła i zrzeszonych organizacji, uczestniczy w pracach nad przygotowaniem rozwiązań prawnych dotyczących sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Izba Rzemieślnicza posiada akredytację w Krajowym Systemie Usług w zakresie usług szkoleniowych, informacyjnych i doradczych a także wdrożony system ISO 9001.

Aktualnie Izba zrzesza 20 cechów i 4 spółdzielnie rzemieślnicze, które zrzeszają ponad 2500 zakładów z sektora MŚP. 

Do zadań statutowych Izby należy:
– rozwijanie działalności społeczno-gospodarczej rzemiosła,
– udzielanie wszechstronnej pomocy zrzeszonym organizacjom,
– reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy i administracji państwowej i samorządowej,
– wyrażanie opinii o sytuacji rzemiosła,
– prowadzenie działalności szkoleniowej i przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych,
– tworzenie warunków sprzyjających działalności marketingowej i promocji,
– powoływanie rzeczoznawców i wyznaczanie ich do wydawania opinii w sprawach dotyczących rzemiosła,
– prowadzenie ośrodka mediacji i negocjacji,
– działania na rzecz ochrony rzemiosła.

Izba realizuje swoje działania poprzez:
– świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego, celnego, bhp, ochrony środowiska,
– organizację udziału zakładów rzemieślniczych w imprezach targowo-wystawienniczych w kraju i zagranicą,
– pomoc w propagowaniu ofert handlowych i usługowych zakładów rzemieślniczych,
– informacje o możliwościach produkcyjnych i usługowych zrzeszonych zakładów,
– organizowanie bezpośrednich kontaktów i współpracy konkretnych zakładów rzemieślniczych z przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi w formie spotkań kooperacyjnych,
– organizowanie udziału rzemiosła w krajowych i zagranicznych konferencjach i sympozjach,
– organizowanie kursów: pedagogicznych, bhp, komputerowych, kwalifikacyjnych, doskonalących w zawodzie, szkoleń i seminariów,
– realizację projektów unijnych,
– prowadzenie punktu konsultacyjnego,
– wsparcie doradcze i informacyjne osób zamierzających założyć działalność gospodarczą,
– przeprowadzanie egzaminów i potwierdzania kwalifikacji zawodowych na tytuł czeladnika i mistrza w ponad 40 rzemiosłach. 

Izba planuje oprócz swojej dotychczasowej działalności doradczej, informacyjnej, opiniotwórczej i szkoleniowej:
– rozwijać działania mające na celu budowę pozytywnego wizerunku kształcenia zawodowego w rzemiośle, poprzez inspirowanie oraz uczestnictwo przedstawicieli środowiska rzemieślniczego i jego organizacji w różnorodnych inicjatywach eksponujących edukację zawodową. Działaniom tym powinno towarzyszyć przekonanie, że zdobycie zawodu może chronić przed bezrobociem, a jednocześnie nie stanowi przeszkody dla dalszego rozwoju i kontynuowania nauki
– w większym stopniu zaangażować swój potencjał w proces informacji i doradztwa zawodowego,
– rozwijać ustawiczną oświatę zawodową wśród rzemieślników poprzez organizację kursów i szkoleń o charakterze ogólnym i specjalistycznym, ze szczególnym uwzględnieniem takich obszarów jak: podatki, ubezpieczenia, ochrona środowiska, prawo pracy, pedagogika i metodyka nauczania,
– kontynuować działania związane z promowaniem pracy w warunkach bezpiecznych. Partnerem strategicznym jest Państwowa Inspekcja Pracy.

Zapraszamy do kontaktu:

Izba Rzemieślnicza w Opolu

Strona www: www.izbarzem.opole.pl
E-mail: info@izbarzem.opole.pl
Adres:
ul. Katowicka 55
45-061 Opole
Tel:
tel. 77 454 31 73
tel. 77 453 79 71
fax. 77 454 31 73 w. 32