Wyróżnienia „Nowy Impuls 2014” wręczone na XI Kongresie Nowego Przemysłu


Katowice/Warszawa, 13 października 2014 r. – „Nowy Impuls 2014” to nagroda dedykowana firmom, instytucjom oraz osobom, które wnoszą do polskiej gospodarki i sektora paliwowo-energetycznego nową jakość, wskazują ofensywne trendy i wyznaczają kierunki pozytywnych zmian, a także biorą na siebie trud przecierania nowych szlaków.

Prestiżowe tytuły „Nowy Impuls 2014” wskazują na to, co w sektorze energii ważne, co decyduje o jego przyszłości i perspektywach. Nagrody przyznają redakcje Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl.

Wyróżnieni „Nowym Impulsem 2014” – firmy, instytucje, osoby – podejmują odważne, oczekiwane przez całą gospodarkę, decyzje, są liderami w dziedzinie innowacji i nowych technologii. Wyróżnienia wskazują na aktywność prywatnego biznesu w sektorze energii, ale także na rozważne działania polityków tam, gdzie aktywność państwa jest niezbędna – np. w obszarze bezpieczeństwa energetycznego.

Laureaci tytułów „Nowy Impuls 2014”:

Dalkia Polska

Wyróżnienie za rozpoczęcie projektu inwestycyjnego „Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej”. Dzięki tej inwestycji zostaną zredukowane straty ciepła oraz ograniczona emisja dwutlenku węgla – rocznie o ponad 14 tysięcy ton. Projekt ten ma znaczenie jako swoisty pilotaż w branży ciepłowniczej. Dalkia wskazuje ważny trend w zarządzaniu infrastrukturą i relacjami na rynku ciepła.

Pionierski charakter tego kompleksowego przedsięwzięcia wynika także z faktu, że warszawska sieć ciepłownicza to największy tego typu system w Unii Europejskiej. Wartość projektu to ponad 50 milionów zł – uzyskał on dofinansowanie w wysokości 30 proc. w ramach programu finansowego „Inteligentne Sieci Energetyczne” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Grzegorz Wiśniewski – prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej

Wyróżnienie za konsekwentną, wieloletnią promocję odnawialnych źródeł energii i instalacji prosumenckich, budowanie społecznej świadomości w tym ważnym dla przyszłości energetyki obszarze.

Prowadzony przez Grzegorza Wiśniewskiego Instytut Energetyki Odnawialnej jest jednym z pierwszych w Polsce instytutów naukowych łączących prace badawczo-rozwojowe z wdrożeniami i działalnością konsultingową dla biznesu w sektorze odnawialnych źródeł energii. Opracowano tam wiele raportów i poradników przeznaczonych zarówno dla instytucji rządowych i ministerstw, jak i dla przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych budową własnych źródeł energii.

Apator SA

Wyróżnienie dla renomowanego polskiego dostawcy dla energetyki, wprowadzającego na rynek innowacyjne, opracowane przez siebie produkty.

Grupa Apator jest dynamicznie rozwijającą się grupą kapitałową, w skład której wchodzi piętnaście spółek – dziewięć krajowych i sześć zagranicznych. Apator jest producentem nowoczesnej aparatury pomiarowej, w tym zaawansowanych liczników energii elektrycznej. Produkty Apatora cieszą się uznaniem największych krajowych grup energetycznych.

Polenergia SA

Wyróżnienie za budowę prywatnej grupy energetycznej w Polsce. Polenergia w ostatnich miesiącach znacząco umocniła pozycję na polskim rynku energii. Spółka przejęła udziały w Polish Energy Partners i pozyskała znaczącego inwestora finansowego, który objął 16 proc. jej akcji – chiński fundusz reprezentowany przez CEE Equity Partners. Zaznaczmy, że dominującym akcjonariuszem Polenergii pozostaje Kulczyk Investments.

Spółka posiada trzy działające farmy wiatrowe o łącznej mocy 80 MW, a w fazie budowy znajdują się trzy kolejne o łącznej mocy 103,5 MW. W przygotowaniu jest kilka innych projektów farm wiatrowych. Polenergia jest także obecna w energetyce konwencjonalnej, należą do niej Elektrociepłownia Nowa Sarzyna o mocy 116 MWe, Ciepłownia Zakrzów oraz Elektrownia Mercury.

Spółka planuje także budowę morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o mocy ok. 1,2 tys. MW. Pracuje także nad połączeniem gazowym z Niemcami o zdolnościach przesyłowych około 5 mld m sześć. rocznie. Trwają także przygotowania do rozpoczęcia budowy bloku węglowego w Elektrowni Północ o mocy ok. 800 MW.

Przykład Polenergii wskazuje, że możliwe jest w polskiej energetyce stworzenie od podstaw prywatnego podmiotu o zdywersyfikowanym portfelu aktywów i dynamicznie realizowanej strategii uwzględniającej najnowsze trendy.

PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Wyróżnienie za odważną decyzję o rozpoczęciu budowy dwóch bloków opalanych węglem kamiennym w Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MW. To jednostkowo największa inwestycja w 25-leciu polskich przeobrażeń gospodarczych – sam kontrakt generalnego wykonawcy opiewa na 9,4 mld zł netto.

Przedsięwzięcie, którego rozpoczęcie wymagało pokonania wielu trudności biznesowych oraz organizacyjnych, realizowane w nie do końca sprzyjającym otoczeniu, ma przyczynić się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz wzrostu wartości grupy kapitałowej PGE. Projekt w Opolu wskazuje, że można, warto i trzeba realizować wielkie inwestycje wytwórcze, by odnawiać potencjał generacji opartej na tradycyjnych paliwach i najnowszych, czystszych technologiach. Projekt jest także niezwykle ważny dla rozwoju gospodarczego regionu.

Tauron Polska Energia SA

Wyróżnienie za rozpoczęcie realizacji budowy bloku 910 MW na węgiel kamienny w Elektrowni Jaworzno III.

Przedsięwzięcie to pozwoli na odnowienie portfela wytwórczego Grupy, a także na efektywne wykorzystanie własnych zasobów węgla z kopalń należących do spółki Tauron Wydobycie. Wyśrubowana pod względem parametrów technicznych oraz wymagań ochrony środowiska jednostka zapewni energię dla 2,5 mln gospodarstw domowych i będzie w stanie zaspokoić 5 proc. krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Tauron swoją decyzją inwestycyjną wskazuje na możliwość i potrzebę budowania nowoczesnych mocy wytwórczych wykorzystujących rodzime zasoby paliwa, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymagań unijnej polityki ochrony klimatu.

Duon SA

Wyróżnienie za aktywny udział w liberalizacji rynku gazu w Polsce. Oferta firmy skierowana jest do klientów indywidualnych, małych i średnich firm z całej Polski. Jednak Duon to nie tylko dostawca i sprzedawca gazu. Firma oferuje także energię elektryczną, tworząc usługę kompleksową.

Dzięki postawieniu na sieć sprzedaży skroplonego gazu ziemnego firma aktywnie uczestniczy w gazyfikacji części kraju, które nie miały dostępu do błękitnego paliwa. Grupa posiada ponad 420 km własnych gazociągów w 9 lokalizacjach sieciowych, przyłączonych do krajowego systemu gazowego oraz 20 instalacji opartych na LNG.

W sprzedaży energii elektrycznej Duon koncentruje się na segmencie małych firm, ale przejawia też dużą aktywność we wprowadzaniu na rynek ofert dla indywidualnych odbiorców energii elektrycznej. W I półroczu 2014 sprzedał odbiorcom TPA około 168 GWh energii wobec około 121 GWh rok wcześniej, notując tym samym 39 proc. wzrost wolumenu sprzedaży przy wzroście liczby odbiorców o 2,5 tys. Duon jest notowany na warszawskim parkiecie i wykazuje rosnące wartości zarówno po stronie przychodu, jak i wyniku finansowego.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

Wyróżnienie za prowadzenie kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego kraju inwestycji w modernizację oraz budowę sieci przesyłowych. Tylko w ubiegłym roku PSE zrealizowały inwestycje wartości 710 mln zł.

W latach 2009–2013 inwestycje objęły łącznie m.in. 320 km linii 400 kV oraz ponad 700 km traktów światłowodowych. Do 2018 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne planują wydać na dalszą rozbudowę i modernizację infrastruktury 7-8 mld zł, a do 2025 r. nawet 23 mld zł.

Wśród trwających inwestycji na szczególną uwagę zasługuje budowa tzw. mostu elektroenergetycznego pomiędzy Polską i Litwą. Przedsięwzięcie to przyczyni się m.in. do zlikwidowania barier w funkcjonowaniu europejskiego rynku energii oraz Europejskiego Systemu Przesyłowego.

Ministerstwo Gospodarki RP oraz Ministerstwo Skarbu Państwa RP

Wyróżnienie za kompleksowe działania zmierzające do podniesienia poziomu bezpieczeństwa energetycznego Polski, co nabrało szczególnego znaczenia w obliczu niestabilnej sytuacji w dostawach gazu ze wschodu.

Gdyby nie intensywna, prowadzona od kilku lat rozbudowa transgranicznych połączeń gazowych, budowa i modernizacja sieci przesyłowej wewnątrz kraju oraz działania służące rozwojowi rynku gazu, ostatnie zmniejszenie dostaw surowca ze źródeł rosyjskich niewątpliwie odczułaby gospodarka i odbiorcy indywidualni. Tymczasem problemy z gazem były niedostrzegalne. Dzięki rozbudowanej infrastrukturze przed sezonem zimowym podziemne magazyny gazu wypełnione są w 100 procentach.

Ku zakończeniu zmierza także – realizowana nie bez przeszkód, ale konsekwentnie – budowa terminalu gazowego w Świnoujściu. Dzięki wszystkim tym działaniom i przedsięwzięciom Polska jest znacznie bardziej odporna na zawirowania związane
z niestabilnościami w zaopatrzeniu w importowane surowce energetyczne.

Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący PE w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001.

Wyróżnienie za sformułowanie koncepcji i konsekwentne starania o powołanie Unii Energetycznej, a tym samym wprowadzenie do europejskiej debaty kwestii solidarności energetycznej.

Rosnące uzależnienie krajów Unii Europejskiej od importu surowców energetycznych spowodowało, że niezwykle istotne stało się pytanie – co zrobić, aby Europa była bezpieczna energetycznie? Spójną i wyprzedzającą ostatnie wydarzenia na Wschodzie odpowiedź na to wyzwanie sformułował przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Europarlamentu, jego były przewodniczący prof. Jerzy Buzek.

Unia Energetyczna z pewnością miałaby ogromny, pozytywny wpływ na wzrost bezpieczeństwa energetycznego UE. Rozwijając tę koncepcję Unii Energetycznej, kraje Wspólnoty nie tylko mogłyby wspierać się dostawami gazu i energii na wspólnym rynku, ale także mieć większy wpływ na kształtowanie ich cen z pozytywnymi tego skutkami dla konkurencyjności europejskiej gospodarki.

Wyróżnienia „Nowy Impuls 2014” zostały wręczone podczas gali wieńczącej pierwszy dzień XI Kongresu Nowego Przemysłu (Warszawa, 13-14 października 2014 r.).

 

***

Kongres Nowego Przemysłu to jedna z najważniejszych konferencji gospodarczych w Polsce. Poświęcony jest strategicznym zmianom zachodzącym w polskim sektorze energii (energetyka/gaz/paliwa). Organizatorem Kongresu Nowego Przemysłu jest Grupa PTWP SA, wydawca m.in. Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się pod adresem:

http://www.wnp.pl/konferencje/2222.html 

###

Informacje o Grupie PTWP SA:

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości powstało w Katowicach w 1995 r. Specjalizuje się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji obejmujących wydawanie magazynów prasowych i specjalistycznych publikacji, budowę i zarządzanie portalami internetowymi, a także organizację kongresów, konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych oraz szkoleń, na czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym – European Economic Congress (EEC) – jedną z najbardziej prestiżowych imprez odbywających się w Europie Centralnej.

Grupa PTWP SA jest wydawcą m.in.: Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł, czasopisma Rynek Spożywczy, miesięcznika Rynek Zdrowia i miesięcznika Farmer. Grupa PTWP SA posiada 70 proc. udziałów w PTWP-ONLINE Sp. z o.o., do której należą branżowe portale m.in.: wnp.pl, propertynews.pl, rynekzdrowia.pl, portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, rynekaptek.pl, portalsamorzadowy.pl, infodent.pl, pulsHR.pl, promocjada.pl, farmer.pl, serwis gieldarolna.pl.

Posiada 100 procent udziałów w spółkach Publikator i Publiaktor.pl, wydających tytuły takie jak: Dobrze Mieszkaj, Świat Łazienek i Kuchni, 100% Wnętrza, Meble Plus, Łazienka oraz dobrzemieszkaj.pl.

W kwietniu 2013 r. Grupa PTWP zadebiutowała na rynku NewConnect.

Zapraszamy na stronę www.ptwp.pl.

 

Dodatkowe informacje:

Marta Stach, Imago Public Relations

T. 32 608 29 85, M. 609 808 119

m.stach@imagopr.pl

,