Home Dom Jak zapobiec katastrofom budowlanym?

Jak zapobiec katastrofom budowlanym?

Regularne wykonywanie przeglądów technicznych może znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo osób korzystających z budynku, a nawet zapobiec poważnym w skutkach wypadkom.

Według danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanegow 2012 r. miało miejsce 426 katastrof budowlanych, z czego większość to efekt czynników losowych takich jak np. działania sił natury. Do pozostałych 72 wypadków doszło z przyczyny zaniedbań, w tym 16 z nich było spowodowanych złym stanem technicznym obiektów. Najwięcej, bo aż 88 katastrof, miało miejsce w województwie mazowieckim.

„Aż 277 katastrof budowlanych, które miały miejsce w 2012 r., dotyczyło konstrukcji dachów, a w 85 wypadkach przyczyną były konstrukcje stropów. Dach jest jednym z najbardziej newralgicznych elementów budynku, wrażliwym zwłaszcza na różne zjawiska pogodowe. Jego monitoring jest kluczowy, zwłaszcza w przypadku obiektów wielkopowierzchniowych, z których korzysta wielu ludzi. Rzetelnie przeprowadzony przegląd powinien wskazać nie tylko uszkodzenia bezpośrednio zagrażające życiu i zdrowiu, lecz również te mniejsze, które z czasem mogą okazać się groźne, ale pozwalają na dalszą eksploatację obiektu pod warunkiem ich naprawy w określonym terminie. Poza tym przegląd pozwala zarówno przygotować się do ciężkiego pogodowo okresu, jak i ocenić szkody, które poczynił on w obiekcie” – twierdzi Piotr Możwiło z firmy Prospect.Utrzymanie budynku w należytym stanie zarówno wizualnym jak i technicznym spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu. Oznacza to obowiązek dokonywania regularnych przeglądów istotnych struktur budynku, takich jak przewody kominowe czy instalacje gazowe. Należy je przeprowadzać, w co najmniej rocznych odstępach czasowych. Natomiast co pięć lat powinno się sprawdzać zarówno stan techniczny jak i przydatność do użytkowania obiektu. Kwestie te są unormowane prawnie w art. 62 Ustawy Prawo Budowlane. Ponadto zgodnie z art. 61. Ustawy Prawo Budowlane właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany użytkować obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać go w należytym stanie technicznym, a także estetycznym.

Warto dodać, że kontrole okresowe mogą przeprowadzać wyłącznie osoby z uprawnieniami w odpowiedniej, co do typu przeglądu specjalności. Należy też pamiętać, że w przypadku przeglądów instalacji elektrycznych, odgromowych czy też gazowych dokonywać ich musi osoba z uprawnieniami w zakresie wykonywania dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. Przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne może również kontrolować – oprócz osób z odpowiednimi uprawnieniami – mistrz kominiarski. W przypadku obiektów wysokich jak np.: kominy, maszty ze względu na specyfikę prac trzeba zdać się na firmę świadczącą tego typu usługi.

„W ostatnich latach obserwujemy spadek liczby katastrof budowalnych. Zwiększa się również bezpieczeństwo obiektów wielkopowierzchniowych, ponieważ ich administratorzy przywiązują coraz większą wagę do prewencyjnych inspekcji technicznych oraz bieżącego monitoringu budynków. Częściej też powierzają kontrole techniczne profesjonalnym firmom, które posiadają doświadczonych specjalistów. Wyżej wymienione działania pozwalają utrzymać tendencję spadkową statystyk dotyczących katastrof budowlanych”– podsumowuje Piotr Możwiło.

Dane wykorzystane w tekście pochodzą z raportu „Katastrofy budowlane 2012” przygotowanego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.