Po I kwartale 2014 roku Pragma Faktoring notuje 30 proc. wzrost przychodów w zakresie usługi faktoringu


14 maja br. GK Pragma Faktoring opublikowała skonsolidowane dane za I kwartał 2014 r. Z raportu wynika, że Spółka zanotowała 30-procentowy wzrost przychodów netto w zakresie usługi faktoringu. Całkowite przychody netto były wyższe o 16 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2013 r. i wyniosły 4,6 mln zł, a usługa faktoringu stanowiła 65 proc. ich wartości.

W opublikowanych danych widoczny jest również wzrost wyniku na sprzedaży o ponad 44 proc. i wyniku brutto o  116 proc.  w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GK PRAGMA FAKTORING S.A. (w tys. zł)

 

I Q 2014

I Q 2013

r/r

Przychody brutto

81 246

76 396

+6%

Przychody netto, w tym:

4 612

3 992

+16%

Faktoring

2 991

2 306

+30%

Pożyczki

1 545

1 505

+3%

Wynik na sprzedaży

2 276

1 586

+44%

Zysk brutto

1 239

574

+116%

Suma aktywów

105 394

89 095

+18%

 

 „Wzrost wyników Pragma Faktoring osiągnęła dzięki realizacji strategii, zakładającej budowę zdywersyfikowanego portfela należności faktoringowych  generującego powtarzalne przychody i przepływy oraz cechującego się wysoką płynnością i rozproszeniem” zauważa Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Faktoring S.A.

 DYWERSYFIKACJA PORTFELA FAKTORINGOWEGO

Transakcje faktoringowe

Obrót faktoringowy -należności sfinansowane (tys. zł)

Ilość Klientów

Ilość Dłużników faktoringowi

Ilość faktur sfinansowanych przez Spółkę

Obrót (tys. zł)/ Dłużnik

Obrót (tys. zł)/ Klient

I kwartał 2014 r.

84 574

147

653

7 540

130

575

I kwartał 2013 r.

60 863

101

275

4 581

221

603

I kwartał 2012 r.

60 690

90

173

2 166

351

674

 

O 42 proc. do wartości 115,9 mln zł. zwiększyła się wartość kontraktacji w I kwartale 2014 r. w porównaniu z rokiem ubiegłym. W I kwartale br. Pragma Faktoring S.A. nawiązała współpracę z 29 nowymi klientami.

 „Dobra kondycja finansowa Grupy jest dowodem na to, że przyjęty model biznesowy się sprawdza. Zarząd pozytywnie ocenia pierwsze trzy miesiące tego roku, a regularnie rosnąca kontraktacja pozwala liczyć na dalsze wzrosty przychodów w kolejnych okresach” – komentuje Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Faktoring S.A.

Grupa zwiększa skalę działania, co znajduje odzwierciedlenie w wysokości sumy bilansowej. W stosunku do końca I kwartału 2013 roku wzrosła ona o 18 proc., do kwoty 105 394 tys. zł. Aż o 54 proc. wzrosła również wartość portfela faktoringowego
(51 645 tys. zł).