Bezpieczeństwo budynku. O czym należy pamiętać?


Niezależnie od pory roku, dbanie o dobry stan budynku, jest kluczowym elementem pozwalającym zapewnić bezpieczeństwo osób, które w nim przebywają. Monitoring zagrożeń i przestrzeganie procedur pozwala zapobiec nie tylko wypadkom, ale również katastrofom budowlanym, które bardzo często są wynikiem zaniedbań. Piotr Możwiło z firmy Prospect, zajmującej się przeglądami technicznymi i okresowymi obiektów, radzi w jaki sposób zminimalizować ryzyko niepożądanych zdarzeń.

 

  1. Zgłaszaj usterki administratorowi

Musimy pamiętać, że każdy z nas może przyczynić się do zapobiegania katastrofom. Wszelkie pęknięcia, uszkodzenia, czy korozje mogą być przyczyną wypadku lub nawet symptomem zbliżającej się katastrofy budowlanej. O zauważonych nieprawidłowościach niezwłocznie należy poinformować administratora obiektu, niezależnie czy wadę zauważymy w bloku mieszkalnym czy w supermarkecie.

  1. Prewencyjna rola przeglądów technicznych

Obowiązek dokonywania regularnych przeglądów istotnych struktur budynku, takich jak przewody kominowe czy instalacje gazowe spoczywa na właścicielu bądź zarządcy budynku. Należy je przeprowadzać, w co najmniej rocznych odstępach czasowych. Natomiast co pięć lat powinno się sprawdzać zarówno stan techniczny jak i przydatność do użytkowania obiektu. Kwestie te są unormowane prawnie w art. 62 Ustawy Prawo Budowlane.

  1. Tylko specjaliści

Należy pamiętać, że zarówno przeglądów, jak i prac remontowych czy budowlanych mogą dokonywać tylko specjaliści. To właśnie do nich powinniśmy każdorazowo się zwracać. Należy też pamiętać, że w przypadku przeglądów instalacji elektrycznych, odgromowych czy też gazowych dokonywać ich musi osoba z uprawnieniami w zakresie wykonywania dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

  1. Odpowiedzialność karna i zawodowa

Administrator lub właściciel obiektu jest osobą, która najczęściej odpowiada za katastrofy czy wypadki, które mają miejsce w danym obiekcie. Osoby winne powstania katastrofy budowlanej podlegają odpowiedzialności zawodowej oraz karnej. Odpowiedzialność zawodowa dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, tj. projektanta, kierownika budowy (robót), inspektora nadzoru inwestorskiego, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane i są członkami właściwej okręgowej izby zawodowej.

  1. Mandaty za zaniedbania

Nadzór budowlany na podstawie przepisów karnych może ukarać właściciela bądź administratora budynku mandatem do wysokości 500 zł. Może również złożyć wniosek do sądu rejonowego o ukaranie osoby, która nie dopełniła obowiązku zapewnienia bezpiecznego użytkowania budowli.